Unie mentorů

umění rádcovství

Závěry a doporučení pro další výzkum

Cílem výzkumného šetření bylo na základě zjištěných dat popsat charakteristiku vhodné osoby v pozici mentora a zdroje, které by od něj adolescenti očekávali.

Z výzkumného šetření vyplynulo, že preference adolescentů se zpravidla liší v závislosti na jejich věku. Přesto můžeme vhodnou osobu mentora charakterizovat takto:

  1. Adolescentům nezáleží na pohlaví mentora, ale záleží jim, aby tato osoba byla věkem blízká, ale ne vrstevníkem. Vhodní kandidáti jsou jak z rodiny, tak úplně cizí lidé. Mladší adolescenti dávají přednost osobám z rodiny, starší cizím.
  2. Mezi nejdůležitější očekávané vlastnosti mentora patří: dostatek času, porozumění, zkušenosti, umění naslouchat a kamarádské jednání. Mentor by měl být k dispozici podle potřeby adolescenta.
  3. Mezi nejdůležitější očekávané aktivity (zdroje), které by chtěli s osobou mentora vykonávat patří: společné koníčky, sportovní vyžití, podnikání výletů a společenské aktivity.

Dalším cílem bylo zjistit, jaké jsou názory a postoje výchovných pracovníků ve vztahu k mentorství, a popsat jejich zkušenosti s vlivem na adolescenta.

Na základě šetření můžeme konstatovat, že se osoby podílející se na výchově shodují v pozitivním hodnocení mentorských programů. Přestože poukazují na dočasný vliv cizí osoby na adolescenta, hodnotí přínos této osoby jako prospěšný. Spatřují vysokou hodnotu zejména ve skutečnosti preventivního působení mentora. Tím dochází ke snížení sociálně patologického jednání. Zejména u klientů z výchovných ústavů a klientů, kterým hrozí umístění, jsou výsledky patrné již s půlročním odstupem od jeho vstupu do programu.

Závěrem tak chceme konstatovat, že výzkum prokazuje účelnost pozitivních přínosů mentora v oblasti úspěšné a harmonické socializace. Výzkum popisuje charakteristické vlastnosti osoby, která by mohla participovat na realizaci mentoringových programů v oblasti preventivní činnosti a rozšíření sociálních služeb.

Přestože byl náš výzkum obsáhlý, nepodařilo se nám obsáhnout zdaleka celou problematiku mentorství. Pro další výzkum bychom doporučili například zaměřit se na okolnosti, při nichž adolescenti více či méně aktivně vyhledávají vztah s cizí osobou formou mentoringu. Význam tohoto šetření by spočíval v možnosti cílené nabídky mentoringových programů právě těm adolescentům, kteří osobu mentora nejvíce potřebují.