Unie mentorů

umění rádcovství

Příklad 3: LATA – Ve dvou se to lépe táhne

Občanské sdružení LATA - Programy pro ohroženou mládež je pražskou neziskovou organizací s patnáctiletou tradicí. Programově je zaměřena především na činnosti související s pomocí ohroženým dětem a mladým lidem.

Ve stanovách společnosti se můžeme dočíst následující poslání: „Věříme, že každý v dospívání potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je. Mladým lidem pomáháme zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilujeme jejich samostatnost. K tomu využíváme vrstevnickou podporu dobrovolníka a další navazující služby pro klienta a jeho rodinu.“ (LATA, 2009)101

Občanské sdružení Sdružení LATA – Programy pro ohroženou mládež pracuje s mládeží ve věku od 13 do 26 let. Podmínkou účasti v programech je skutečnost, že se ocitli v obtížné životní situaci a hrozí jim riziko sociálního selhání. Zpravidla se jedná o klienty, jejichž problémy se řadí do některé z těchto oblastí:

  • Osobnost – zmatek při hledání vlastní hodnoty a identity, často spojený s nízkým sebehodnocením.
  • Vztahy – obtíže s navazováním vztahů s vrstevníky a dospělými autoritami, problémy při, anebo s vytvářením uspokojivých partnerských vztahů, popřípadě obtížná orientace v mezilidských vztazích.
  • Rodina – výchovné problémy často spojené s útěky z domova a nerespektováním autority rodičů, popřípadě specifické problémy dětí z neúplných rodin.
  • Společnost – obtíže se začleněním do společnosti a způsobem trávení volného času v němž se mohou objevovat různé sociálně patologické prvky od prostého vandalství až po šikanu a experimentování s návykovými látkami.

Občanské sdružení pracuje na dobrovolnické bázi. Jeho hlavním prezentovaným programem je program pro mládež „Ve dvou se to lépe táhne,“ který pomáhá mladým lidem zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posiluje jejich samostatnost. V tomto programu je využívána vrstevnická podpora dobrovolníka na bázi, která by se dala přirovnat k mentorskému vztahu. Na program navazují další služby pro klienta a jeho rodinu, na nichž se podílí kromě sociálních pracovníků i další odborníci. Dobrovolníci zapojení v programu jsou před samotnou činností vyškoleni a jsou většinou studenty humanitních oborů vyšších odborných a vysokých škol. Mimo tento program se sdružení zabývá pomocí rodinám, jejichž dítěti byla nařízena ústavní výchova, nebo mu takové opatření hrozí.

Svou vizi do budoucna sdružení ve stanovách formulovalo takto: „Do budoucna se chceme formovat jako organizace, která zajišťuje komplexní diferencované programy pro ohroženou mládež i jejich rodiče. Ke klientům přistupujeme s respektem a zohledňujeme jejich individuální potřeby. Usilujeme o stabilní vícezdrojové financování pro všechny své klíčové programy. Budujeme silné postavení v systému sociálních služeb, rozšiřujeme model práce s klienty po celé ČR a chceme iniciovat vznik celorepublikové asociace.“ (LATA, 2009)102

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek - odborný garant a člen předsednictva k realizaci programu občanského sdružení uvádí: „LATU jsem před 11 lety založil proto, abych vyzkoušel typ práce s klienty, který před rokem 1990 nikdo u nás nezkoušel a abych dal studentům příležitost k praxi, která je užitečná. Od té doby se na projektu podílím, v posledních letech už trochu z povzdálí. … Rizikové mládeži bych se asi nevěnoval, kdyby mou skrytou osobností nebyl rizikový mladistvý.“(LATA, 2009)103

Vraťme se však k základnímu programu „Ve dvou se to lépe táhne.“ Podstatou je, že klient společně s dobrovolníkem (striktně je vyžadován věk 18-30 let) vytvářejí dvojici podle mentorského principu One-to-One za účelem vzniku vztahu, který se může stát v životě klienta pilířem, o nějž se lze v obtížích opřít. Závazkem dvojice je, že společně budou trávit čas v rozsahu zhruba 3 hodiny týdně, po dobu 6 měsíců. Náplň činnosti tvoří nejrůznější motivační aktivity, na kterých se klient a dobrovolník dohodnou. Někteří klienti využívají i možnost doučování.

Nad činností programu bdí supervizor. Dobrovolníci pracují pod odborným vedením sociálních pracovníků. Klienti pravidelně (nejméně jednou za tři měsíce) konzultují dosavadní průběh programu a svá přání do budoucna se sociální pracovnicí. Mají tak možnost službu ovlivňovat a stále zlepšovat. O vedení výcviku dobrovolníků se v současnosti stará PhDr. Blanka Čepická z České asociace transakční analýzy.

Nyní je program „Ve dvou se to lépe táhne“ je svým působením omezen na Prahu a nejbližší okolí, ale sdružení by rádo program rozšířilo i do dalších lokalit. Největším problémem v tomto směru je zřejmě nedostatek finančních prostředků a kvalitních lidských zdrojů.

Evaluace programu je průběžně prováděna odbornými garanty, mezi něž patří i Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, zakladatel projektu. Sdružení také vydává pravidelně výroční zprávu. V roce 2007 sdružení spustilo nový projekt „Přímou cestou,“ zaměřený na pomoc a podporu mladých lidí při vstupu na trh práce. Týkal se jak klientů hlavního programu, tak dobrovolníků do programu zapojených. Snahou sdružení je i zlepšování vlastní práce, posílení kapacity v oblasti finančního řízení a vnitřních předpisů. Dokazuje to realizovaný projekt „Profesionálnější organizace,“ který v roce 2008 tvořil 12% nákladů Laty.104


101Stanovy občanského sdružení LATA – Programy pro ohroženou mládež. Praha: 2009. Dostupné z WWW: http://www.lata.cz.

102Stanovy občanského sdružení LATA – Programy pro ohroženou mládež. Praha: 2009. Dostupné z WWW: http://www.lata.cz.

103LATA: Programy pro ohroženou mládež [online]. Praha: 2010 [cit. 2010-03-25]. LATA - Lidé za latou. Dostupné z WWW: http://www.lata.cz/15-lide-za-latou.

104LATA: Výroční zpráva 2008. Praha. 2009. Dostupné z WWW: http://www.lata.cz.

 

Anketa 1

Významný člověk z dětství:

Vrstevník - 12.5%
Rodič - 65%
Příbuzný - 5%
Pedagog, učitel - 10%
Jiný dospělý - 7.5%

Celkem hlasů:: 40
Hlasování pro tuto anketu bylo ukončeno. na: 31 pro 2016 - 00:00