Unie mentorů

umění rádcovství

Příklad 4: Barevný svět dětí – Kámoš

Posledním projektem, u kterého se chceme zastavit je projekt „Kámoš“ občanského sdružení Barevný svět dětí, které sídlí v Praze. Přestože sdružení realizuje pro děti a mládež několik zajímavých projektů, zastavíme se velmi stručně pouze u již zmíněného, který je v některých ohledech podobný s projektem Pět P. Projekt zahájil svou činnost v roce 2005. Jelikož jsou organizační aspekty projektu a jeho metodika podobná s již popsanými projekty, zaměříme se pouze na několik zajímavostí a odlišností, které program charakterizují a vymezují.

Projekt je prezentován veřejnosti jako projekt zaměřený na podporu při vzdělávání u dětí z dětských domovů a rodin ohrožených sociální exkluzí. Zahrnuje individuální a pravidelné doučování problematických předmětů. Součástí mohou být i takzvané „profi testy“ a psychologické testy. Na tuto činnost navazuje podpora biologické rodiny dítěte, která probíhá zpravidla ve formě rodinné terapie.

Jedním z cílů a poslání projektu je, že chce pomáhat dětem, dostat z nich to nejlepší, motivovat je k dalšímu studiu. Ukázat jim, že učení není ztracený čas ani zbytečná činnost. Tím, že je projekt napojen na rodinu dítěte, dostává se blíže k jádru problému, který často nespočívá v dítěti samotném. „Rodinné terapie se tak ukazují nejen jako efektivní nástroj nápravy, ale i jako prevence nařízení ústavní výchovy v případech, kdy rodina dítěte je schopna plnit své funkce (byť s pomocí odborníků).“ (Barevný svět dětí, 2006)105

Setkání asistenta („Kámoše“) s klientem – dítětem probíhají zpravidla dvakrát týdně v délce 60-90 minut, přímo v prostorách Barevného světa dětí. Každý asistent má na starosti minimálně dvě děti, se kterými pracuje odděleně. Práce Kámoše je placená.

Projekt prezentuje asistenta – kámoše jako kamaráda, který pomůže a podrží v těžké životní situaci, který pomáhá dětem, jež jsou znevýhodněny a hrozí u nich společenské vyloučení, případně nařízení ústavní výchovy.

Cíle projektu Kámoš:

  • Najít sebe sama, uvědomit si své možnosti a posílit tak sebedůvěru ve své schopnosti.

  • Nalézt motivaci k učení, zlepšit školní výsledky.

  • Stabilizovat situaci v rodině, zabránit sociálnímu vyloučení.

  • Ukázat kreativní možnosti trávení volného času.“ (Barevný svět dětí, 2006)106

Evaluace projektu je prováděna pravidelně podle kritérií, která stanovuje supervizor projektu. Protože je projekt prezentován jako sociální služba, vztahují se na něj příslušná ustanovení zákona o sociálních službách. Hodnocení provádí Magistrát hlavního města Prahy. S projektem jsou spojena tato jména: PhDr. Miloslav Čedík - speciální pedagogika a etopedie, Mgr. Lada Chaloupková - speciální pedagogika, VTI trenér, PhDr. Ludmila Boková - rodinná terapie.


105Barevný svět dětí: Výroční zpráva 2005. Praha. 2006. Dostupné z WWW: http://www.barevnysvetdeti.cz/cz/?name=o_nas&detail=vyrocnizpravy.

106Barevný svět dětí [online]. Praha: 2006 [cit. 2010-03-25]. Projekty - Kámoš. Dostupné z WWW: http://www.barevnysvetdeti.cz/cz/?name=projekty&projekt=kamos.

 

Anketa 1

Významný člověk z dětství:

Vrstevník - 12.5%
Rodič - 65%
Příbuzný - 5%
Pedagog, učitel - 10%
Jiný dospělý - 7.5%

Celkem hlasů:: 40
Hlasování pro tuto anketu bylo ukončeno. na: 31 pro 2016 - 00:00