Unie mentorů

umění rádcovství

Srovnání charakteristiky mentorství a jiných druhů práce s klientem

V sociálních službách, výchově i vzdělání jsou legislativně, ale i tradičně vymezeny různá kritéria podmiňující obsah i rozsah činnosti. Protože se však jejich činnosti různě prolínají a vzájemně doplňují, není vždy možné přesně rozlišit do které oblasti konkrétní činnost spadá. V našem přehledu se proto soustředíme pouze na klíčové kompetence a shrneme nejzásadnější rozdíly v charakteristice práce s klientem.

Následující tabulka Tab. 1 shrnuje jednoduchým a přehledným způsobem převažující charakteristiku některých vybraných institucí z pohledu práce s klientem.

Tab. 1: Převažující charakteristické rysy vybraných institucí z hlediska práce s klientem

Hodnocená
charakteristika
Školství
Rodina
Sociální služby
Mentorství
Výchovné působení
kolektivní
individuální
individuální, skupina
individuální
Vzdělávání
formální
informální učení
neformální
neformální
Vztahy - délka
dlouhodobé
celoživotně
epizody
až dlouhodobé
epizody
až krátkodobé
Vztahy - důvod
vzdělávání,
výchova
výchova
pomoc
nespecifické
Vztahy - forma
formální
neformální
formální
neformální,
formální
Vztahy - intenzita
nízká
velmi vysoká
nízká až střední
nízká
Typický věk
5-26 let
do dospělosti
bez omezení
10+


Jak je z tabulky Tab. 1 vidět, nelze některé charakteristické rysy práce s klientem jednoznačně popsat a zařadit. Je to dáno příliš velkou variabilitou sledovaných institucí, snahou společnosti o komplexní službu, zažitým překračováním kompetencí i prostou skutečností, že každý jedinec se vyvíjí individuálně má různé potřeby a očekávání. Přesto můžeme z této tabulky vyčíst, že jsou některé podstatné charakteristiky společné pro různé instituce, jiné jsou naopak víceméně specifické.

V tabulce Tab. 2 se pokusíme shrnout některé vybrané způsoby práce s adolescentem v mentorství a jiném výchovném a vzdělávacím vztahu. Tabulka opět nezahrnuje všechny způsoby práce a role, ale pro náhled do problematiky jen některé vybrané. Protože se ukázalo jako nezbytné rozlišit úroveň vzájemné interakce, rozhodli jsme se tak učinit pomocí škály vyjádřené znakem +.

Tab. 2: Srovnání způsobů práce s adolescentem ve vybraných rolích

Činnost
Instruktor z.
Kamarád
Mentor
Rodič
Terapeut
Učitel
Výchova
++
+
++
+++
+
+++
Vzdělávání
+++
+
++
+
+
+++
Zábava
+++
+++
++
++
+
+
Terapie
+
+
+
+
+++
+
Sankce
++
+
+
+++
+
++


Z tabulky Tab. 2 je vidět, že se jednotlivé činnosti v rámci různých rolí vyskytují v různé míře. Nejdříve jsme chtěli vyjádřit hodnoty striktně podle exaktních funkcí, ale nakonec jsme k hodnocení přistoupili poněkud benevolentněji, protože usuzujeme, že v praktickém životě se žádná role přesně nevymezuje a pokud exaktní vymezení jsou, nejsou dodržována, převážně z důvodu zájmu adolescenta. Dalším aspektem benevolentnějšího hodnocení byla skutečnost, že se některé činnosti v rámci rolí vyskytují skrytě, tzn. nejsou očekávány, ale výsledek jejich přítomnosti nelze popřít. Například ač není učitel terapeutem, mohou jeho přístup, vliv, působení a metody práce mít na adolescenta vliv podobný vlivu terapeuta. Stejně tak se neočekává, že kamarád bude vychovávat, ale nelze mu upřít vliv na výchovu, atp.

Do tabulky Tab. 3 jsme se pokusili zpracovat očekávání adolescenta od různých rolí. V hodnocení přitom vycházíme z vývojových potřeb (dle Maslowa) adolescenta s přihlédnutím k výsledkům našeho výzkumu. Opět jsme se rozhodli pro třístupňovou škálu.

Tab. 3: Očekávané naplnění vývojových potřeb adolescenta z pohledu různých rolí

Vývojová potřeba
Rodič
Pedagog
Kamarád
Mentor
Fyziologické potřeby
+++
+
+
+
Potřeba bezpečí, jistoty
+++
++
++
+
Potřeba lásky, přijetí, sounáležitost
+++
+
++
++
Potřeba uznání, úcty
+++
++
+++
++
Potřeba seberealizace
++
+++
++
++


Z tabulky je vidět, že nejvýznamnější z hlediska očekávání naplnění vývojových potřeb adolescentů jsou rodiče. Zajímavé je zjištění, že adolescenti v očekávání naplnění potřeb seberealizace preferují roli pedagogů. Zřejmě to souvisí s důležitostí profesní přípravy a hodnocením prezentovaných výsledků ve škole.

 

Anketa 1

Významný člověk z dětství:

Vrstevník - 12.5%
Rodič - 65%
Příbuzný - 5%
Pedagog, učitel - 10%
Jiný dospělý - 7.5%

Celkem hlasů:: 40
Hlasování pro tuto anketu bylo ukončeno. na: 31 pro 2016 - 00:00