Unie mentorů

umění rádcovství

Mentorství jako alternativa výchovné a sociální péče

Z předchozích kapitol lze snadno vyvodit závěr, že mentorství nabízí alternativní cestu jak výchovně působit na dospívající a adolescenty. Mentor se totiž nachází na pomyslné hranici mezi rodiči a vrstevníky. Jako dospělý představuje svět dospělých, ale jako kamarád patří do světa adolescenta a je jimi takto i chápán. Snadno tak dochází k inkluzi jeho postojů do světa adolescenta, který se k takovýmto požadavkům staví méně kriticky a snadněji absorbuje požadavky plynoucí z prožívané zkušenosti. Případný neúspěch pak chápe mnohem méně tragicky, než v případě vztahů od nichž očekává delší dobu trvání, a jež mají mnohem větší afektivní náboj.

Svoboda výběru mentora podle vlastních kritérií a potřeb adolescenta determinuje vysokou pravděpodobnost úspěšnosti vzniku mentorského vztahu. Na rozdíl od formální, dané role učitele, nabízí mentorský vztah řadu alternativ lišících se například frekvencí styků, hloubkou vztahu, úrovní podpory, formou reflexe, ale i počtem osob ve vztahu. Přestože o mentorství hovoříme ve smyslu dyadického vztahu, nejsou výjimečné ani vztahy stejného charakteru uvnitř malého kolektivu do tří, čtyř osob. V tomto případě získává adolescent navíc významnou podporu ze strany svých vrstevníků, větší pocit jistoty, neboť se ztrácí převaha dospělého plynoucí z jeho věku a zkušeností, reflexi svého chování k mentorovi a neposlední řadě také pocit sounáležitosti, příslušnosti k jisté skupině, což v případě vztahu pouze s mentorem je problematické, ledaže by pro něj mentor představoval zástupce takovéto skupiny.

Ve smyslu výchovné a sociální péče hovoříme o mentorství jako o instrumentu doplňkové služby, která se zpravidla váže k jiným aktivitám v různých rovinách společenského dění. U nás je nejznámější asi projekt „Mentor“ Probační a mediační služby ČR. Je speciální službou, jejímž hlavním účelem je snížit rizika recidivy a sociálního vyloučení u romských klientů, kterým byl uložen alternativní trest či opatření. Cílem programu je zvýšit pravděpodobnost, že tito klienti splní podmínky alternativního trestu nebo opatření a nebude jim uložen trest odnětí svobody. Služba Mentor napomáhá těmto klientům k posílení jejich právního vědomí a schopnosti uvědomit si závažnost situace, ve které se nacházejí, a k získání dovedností tuto situaci řešit (Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2010).92

V tomto programu se jedná o terénní práci romských mentorů s klienty založené na oboustranně dobrovolné spolupráci. Mezi základní principy služby patří podpora a doprovázení klienta, zvyšování jeho kompetencí, hledání zdrojů a nasměrování klienta k osobnímu rozvoji a efektivitě, ke schopnosti řešit samostatně vlastní problémy. „Pracovníci PMS ČR využívají služeb mentora také při uložení dohledu probačního úředníka podle zákona 218/2003 Sb. Služba je využívána např. i v případě, kdy mladistvý spolupracuje, ale rodiče selhávají ve výchově, neadekvátně ho omlouvají ze školní výuky (nepodporují jeho školní docházku), rodina žije v sociálně vyloučené oblasti a nekontroluje volný čas dítěte.“ (Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2010).93


92MENTOR [online]. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., 2004 [cit. 2010-03-22]. Mentoring. Dostupné z WWW: http://www.mentoring.spj.cz/index.php?cnt=mnt.

93MENTOR [online]. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., 2004 [cit. 2010-03-22]. Mentoring. Dostupné z WWW: http://www.mentoring.spj.cz/index.php?cnt=mnt.

 

Anketa 1

Významný člověk z dětství:

Vrstevník - 12.5%
Rodič - 65%
Příbuzný - 5%
Pedagog, učitel - 10%
Jiný dospělý - 7.5%

Celkem hlasů:: 40
Hlasování pro tuto anketu bylo ukončeno. na: 31 pro 2016 - 00:00