Unie mentorů

umění rádcovství

Funkce mentorství ve výchově a společnosti

V kontextu sociálních služeb, sociální práce a výchovného působení, v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže se hovoří zpravidla o mentorství jako o strukturovaném a důvěrném vztahu mezi mladým člověkem a staršími jednotlivci, kteří nabízejí poradenství, podporu a povzbuzení zaměřené na rozvoj schopností a charakteru.

Mentorem je dospělá osoba, která spolu s rodiči, poskytuje dítěti nebo mladému člověku podporou, radu, přátelství, posílení a pozitivní příklad. Mentor je připraven naslouchat a chce pomoci mladým lidem nacházet jejich silné stránky. Přestože vztah mentora a jeho žáka je vřelý, osobní a přátelský, mentor nenahrazuje pěstouna, terapeuta, kurátora, sociálního pracovníka, či jinou osobu v přímém výchovném vztahu, ani není osobou s níž by se měl „dobře bavit.“

Z pozitivistického přístupu k výchově odvozujeme, že všichni mladí lidé a děti mají potenciál být v životě úspěšnými lidmi a přispět tak k rozvoji společnosti. Ovšem ne všechny děti a mladí lidé mají podporu, která jim to umožňuje. Organizace Mentor, která v USA zastřešuje mentoringové programy pro děti a mládež uvádí, že jen v Americe žije téměř 17,6 milionů mladých lidí (což je téměř polovina tamní populace mezi 10 a 18 lety) v prostředí, které jim neumožňuje úplné rozvinutí jejích osobnostního potenciálu (MENTOR, 2010).91

Mentoringové programy pro děti a mládež přispívají k rozšíření nabídky služeb v oblasti péče a výchovy. Bez nadsázky lze konstatovat, že pro některé děti mohou takto navázané vztahy doslova znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Mentoring – přítomnost péče dospělých, která nabízí podporu, poradenství, přátelství, posilu a pozitivní příklady – se ukazuje jako účinný nástroj pro vedení a pomoc mladým lidem.

Mentoringové programy pro děti a mládež, tak jak se prezentují v zahraničí, zpravidla zahrnují činnosti a aktivity vedoucí ke zlepšení postojů mladých lidí vůči svým rodičům, vrstevníkům, učitelům, zvýšení motivace ke vzdělávání a smysluplnému trávení volného času. Dále nabízí mladým lidem příležitost setkat se s novými pracovními aktivitami a získat tak vhled potřebný při volbě povolání.

V České republice v současné době pracují dlouhodobě v této oblasti především Asociace Pět P v ČR a LATA – Programy pro ohroženou mládež, obě organizace mají právní formu občanského sdružení.

V zahraničí, kromě již zmiňované organizace MENTOR, působí řada dalších institucí; jmenujme alespoň nejznámější tradiční organizaci působící v USA, Big Brothers Big Sisters, která má v různých zemích celou řadu národních variant a dále Mentor Foundation.

V rámci EU se profiluje European Mentoring and Coaching Council, který má svou odnož i v ČR (European Mentoring and Coaching Council CZECH, občanské sdružení). Není to organizace pracující přímo s dětmi a mládeží, ale svým ideovým přesahem vizí nabízí podporu a zastřešení všech projektů v oblasti mentoringu a koučinku, tedy i v oblasti výchovy a vzdělávání.

Podobnou organizací v celosvětovém měřítku je International Mentoring Association, která byla založena v reakci na rostoucí potřebu uspořádat poradenské fórum se zaměřením na inovativní nápady a postupy. Postupně se vyprofilovala v mentoringové fórum zaměřené na úspěšné poskytování poradenství, mentoringu a koučinku. Asociace má v dnešní době síť asi stovky členů.

V Anglii působí s podobným cílem The Mentoring and Befriending Foundation, která stejně jako International Mentoring Association poskytuje podporu a mentoringové poradenství za úplatu. V současné době se tato organizace podílí či podílela na více než 3500 programech či aktivitách v oblasti neziskového a komunitního sektoru.

Jak je vidět na příkladech, není mentoring jen práce s dětmi a mládeží. Existuje relativně velké množství organizací, sdružení a institucí, které v mentorství vidí alternativní možnosti vedení a koučování různých podnikatelských a sociálních aktivit, programů a projektů. V tomto kontextu můžeme směle hovořit o mentoringu jako disciplíně přesahující svým charakterem prostou definici mentorství jako formální role. Mentorství se tak stává spíše funkcí, která reaguje na potřeby méně zkušené osoby.


91Mentor: What is Mentoring? [online]. 2010 [cit. 2010-03-04]. Mentor. Dostupné z WWW: http://www.mentoring.org/mentors/about_mentoring/.

 

Anketa 1

Významný člověk z dětství:

Vrstevník - 12.5%
Rodič - 65%
Příbuzný - 5%
Pedagog, učitel - 10%
Jiný dospělý - 7.5%

Celkem hlasů:: 40
Hlasování pro tuto anketu bylo ukončeno. na: 31 pro 2016 - 00:00