Unie mentorů

umění rádcovství

Závěr 

Hlavním cílem naší snahy je zformulovat současnou roli a význam mentora ve výchově a vzdělávání. Výzkumná část stránek se věnuje otázkám preferencí a očekáváním adolescentů ve vztahu k osobě mentora. Součástí šetření je i hodnocení současného mentorského programu Pět P a názory výchovných pracovníků na mentorství jako doplněk institucionalizované výchovy. Výstup z výzkumného šetření a popsané legislativní předpoklady mohou posloužit zájemcům o realizaci mentorského programu k jeho přípravě. V našem konceptu využití mentorství se stručně zamýšlíme nad způsobem, jak plánovat nový mentorský program a přispět tím k využití mentoringu v nejrůznějších formách výchovy a vzdělávání.

Konstatujeme, že mentorství dosud není dostatečně ve výchově doceněno. A to i přesto, že je adolescentům mnohem blíže než různé druhy institucionalizované výchovy a umožňuje časnou identifikaci i prevenci možných patologických jevů. V procesu výchovného působení mentora se pozitivně odráží dobrá znalost terénu, možnost komplexnější diagnostiky rodinného systému, možnost navázání bližšího vztahu s klientem a použití široké škály výchovných metod.

Naše stránky předkládají studii významu a role mentorství ve výchově, formulují sociální upotřebitelnost mentorství a analyzují dosažitelné výsledky. Slouží k propagaci mentorství a snaží se oslovit potencionální zájemce o mentorskou činnost. Chceme jimi přispět k dalšímu rozšíření speciální péče. Ukazujeme, že zejména u náročnějších klientů může zapojení do mentorského programu znamenat významný posun směrem k úspěšné socializaci.

Moderní sociální služba, která je postavená koncepčně na zkušenostech existujících mentoringových programů, výsledcích aktuálních výzkumů, výchovných experimentech a nových poznatcích, může pozitivně ovlivnit či rozšířit nabídku alternativních přístupů ke klientovi. Zvláště za situace, kdy je trend snižovat počet dětí a mladistvých v odborné ústavní péči a vzrůstá poptávka po akutní pomoci s výchovou, diagnostice, systemické terapii, odlehčovací službě a řešení rodinných krizí s ohledem na holistický přístup.

Přáním autora je, aby bylo více mladých lidí, kteří mají někoho, kdo je jim oporou, pomocí a rádcem v situacích, jež nechtějí anebo nemohou řešit s rodiči.

Anketa 1

Významný člověk z dětství:

Vrstevník - 12.5%
Rodič - 65%
Příbuzný - 5%
Pedagog, učitel - 10%
Jiný dospělý - 7.5%

Celkem hlasů:: 40
Hlasování pro tuto anketu bylo ukončeno. na: 31 pro 2016 - 00:00